เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

ทัวร์ไต้หวัน 7 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์...ปะป่ะป๊าป๋า ภาค 2 (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์โค๊ด BSQJ190088
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์...อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BSQJ190087
นั่งรถไฟโบราณณอุทยานอาหลีซาน, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป 101, วัดโฝวกวงซันชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน, ชิมช้อปชิวณตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบูชาบู
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง, ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ, วัดโฝวกวงซัน, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, วัดจงไถฉานซื่อ, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.